Üye Giriş
IP Adresiniz :

3.239.95.36

 
Ana Sayfa Ben Kimim Benden Size Metraj ve Keşif Yaklaşık Maliyet Hakediş & Kesin hesap Faydalı Bilgiler İletişim

Yaklaşık Maliyet 

Yaklaşık Maliyetin Tanımı
Yaklaşık Maliyete İlişkin İlkeler
Yaklaşık Maliyet Masum Değil
 
YAKLAŞIK MALİYET >
Yapı işleri Hesabı Hakkında her şey...
Yaklaşık maliyet Nedir?

Yaklaşık Maliyet Nedir?
Yaklaşık Maliyet: İhale öncesi alımı düşünülen mal veya hizmetlerin alımları, yapım işleri için ön piyasa araştırmaları ve bunlar neticesinde elde edilen aşağı yukarı maliyet fiyatının, idareye getireceği yükün tespiti için kullanılan işlemdir. Mal
ile ilgili çalışılan yaklaşık maliyet hesabı çok büyük önem taşımaktadır. Mal veya hizmet alımlarıyla, yapım işleri hakkında yapılan piyasa ve fiyat araştırma verileri son derece sağlıklı olmalıdır. İdarenin kamuyu zarara uğratacak hatalı bir alım yapmaması için araştırma sonucu elde edilen doğru veriler gerekmektedir. Yaklaşık maliyetin çok üstünde rakamların çıkması, en ekonomik ve avantajlı teklifin bile yaklaşık maliyet hesaplarının üstünde olması halinde ihale iptal edilmelidir. Bu nedenle yaklaşık maliyet çok gizlidir ve kesinlikle isteklilere kapalıdır. İdareler hem hassas davranmalı hem de yaklaşık maliyet tespiti konusunda mümkün olduğunca çok kaynaktan yararlanarak mal, hizmet veya yapım işinin gerçek rayiç bedeline ulaşmalıdır. Bu konuda idareler meslek örgütleri, valilik, belediye, ticaret odası, sanayi odası, üretim ve satış yapan kamu kurum ve kuruluşları ile mal alımları konusunda tecrübesi olduğu düşünülen diğer idareler ve piyasada malı pazarlayan gerçek ve tüzel kişilerden yararlanabilirler. Yaklaşık maliyetin tespiti konusunda idarelere hiç bir sınırlama getirilmemiştir. İhale makamı, iletişimin bu kadar ilerlediği çağda ihale konusu olan işin yurt dışı üreticilerine ve muadillerine kadar ulaşarak, malın satış fiyatı konusunda fikir edinebilirler.

(Yazarın Notu: 301)
Yaklaşık Maliyet Masum Değil
Literatürde böyle açıklamalar var olsa da, her ithal ürün ve sözcük beraberinde çeşitli sorunlar da getirebilir. Oluşabilecek bu sorunlara kısaca" Benden Size " sayfasında değinmiştim. Burada detaylı bir açıklama yapmadan önce, ön bilgi olarak makaleyi tekrarlamak istiyorum.
Yaklaşık Maliyet, idare tarafından gizli ve tek taraflı hesaplanarak, ihale ve imalat aşamasında kullanılır.

İhale Aşamasında: Geçerli tekliflerin belirlenmesi ve aşırı düşük sınırların tespiti gibi hesaplamalarda kullanılır. Bu itibarla idarenin hazırlamış olduğu gizli hesapla, yüklenicinin yapmış olduğu hesap sonucunda verilen tekliflerin, tespitinde kullanılır. Bu teklifler 'Geçerli Teklif' ya da 'Aşırı Düşük' olabileceği gibi kimi zaman da çaresiz haykırışlara yol açabilir. Şöyle ki; verdiğiniz teklif geçerli olsa da idarenin yaklaşık maliyet hesabında yapılan hata teklifi geçersiz kılabilir ve aynı şekilde makul bir teklif, bu hata dolayısıyla Aşırı Düşük Teklif olabilir.
İmalat Aşamasında: Yüklenici, yaklaşık maliyeti dikkate almaksızın hesabını yaparak kendi teklifini verirse, idare tarafından belirlenen kendi yaklaşık maliyeti üzerinden bir tenzilat yaparak teklif vermiş gibi olur. Yeni fiyat eklenmesi dâhil birçok işlem yapılırken de bu tenzilat uygulanır. Yapılan bu uygulama bize her ne kadar 4734 sayılı yeni yasayı uygulasak da, 2886 sayılı yasadan kalan eski alışkanlıklarımızın devam ettiğini gösterir.
Bu da her yeni yasadan sonra meslek içi ve kurum içi eğitimlerin yenilenmesi gerektiğinin bir göstergesidir. Aksi durumda, kurum içinde binlerce kez kendini tekrarlayarak çalışılan işler, motor hareketlere dönüşür. Personel algısındaki bu olumsuz etkilenme, yeni yasanın eski alışkanlıklarla yorumlanması gibi çarpık içtihatlar oluşturmasına sebeptir.
(Yazarın Notu: 301 sonu)

YAPIM İŞLERİ GENEL ŞARTNAMESİ

Yaklaşık maliyet
Madde 9- (Değişik: 30/7/2003-4964/6 md.)
            Mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin ihalesi yapılmadan önce idarece, her türlü fiyat araştırması yapılarak katma değer vergisi hariç olmak üzere yaklaşık maliyet belirlenir ve dayanaklarıyla birlikte bir hesap cetvelinde gösterilir. Yaklaşık maliyete ihale ve ön yeterlik ilânlarında yer verilmez, isteklilere veya ihale süreci ile resmî ilişkisi olmayan diğer kişilere açıklanmaz.

DEĞİŞİKLİK:   RESMİ GAZETE SAYISI: 28010    RESMİ GAZETE TARİHİ: 30.07.2011 Başa Dön

 YAPIM İŞLERİ İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

Yaklaşık maliyete ilişkin ilkeler
          MADDE 8 – (1) İdare tarafından, ihale onay belgesi düzenlenmeden önce, bu Yönetmelikte belirlenen esas ve usullere göre miktar tespiti ve fiyat araştırması yapılmak suretiyle ihale konusu işin KDV hariç yaklaşık maliyeti hesaplanır ve dayanakları ile birlikte bir hesap cetvelinde gösterilir.
          (2) Ön ilan yayımlanmadan önce yapı tekniği ve ihtiyaç programına göre tahmin edilen fiziki miktar veya kapsam esas alınarak hesaplanan yaklaşık maliyet, ihale veya ön yeterlik ilanı öncesi gerekiyorsa yeniden hesaplanır.
          (3) İhale konusu işin bir kısmına teklif verilmesinin mümkün olduğu hallerde, yaklaşık maliyet her bir kısım için ayrı ayrı olmak üzere işin tamamı dikkate alınarak hesaplanır.
          (4) İhale konusu işin bünyesine girecek veya yardımcı olarak kullanılacak malzeme, araç, teçhizat, makine ve ekipman gibi unsurların idare tarafından verilmesi durumunda; yaklaşık maliyet, bu unsurların bedeli hariç tutularak hesaplanır ve bu unsurların listesi yaklaşık maliyet hesap cetvelinin ekine konulur.
          (5) İhale komisyonu tarafından yaklaşık maliyet teklif fiyatları ile birlikte açıklanır. Bu aşamadan önce yaklaşık maliyet açıklanamaz ve ilan edilemez. Pazarlık usulü ile yapılan ihalede ise yaklaşık maliyet, son yazılı teklifler ile birlikte açıklanır.
          (6) Yaklaşık maliyetin idarelerce hesaplanması esastır. Ancak, işin özelliğinden dolayı, idarelerce hazırlanmasının mümkün olmaması sebebiyle teknik şartnamenin danışmanlık hizmeti alınarak hazırlatılması durumunda, yaklaşık maliyet de bu kapsamda hesaplatılabilir.
          Yaklaşık maliyetin hesaplanmasına esas miktarların tespiti
          MADDE 9 – (1) Yaklaşık maliyet hesabına esas miktarların tespiti için öncelikle aşağıda yer alan çalışmaların yapılması gereklidir:
          a) Arazi ve zemin etüdünün yapılması; uygulama projesi üzerinden anahtar teslimi götürü bedel teklif almak suretiyle ihale edilecek işlerde arazi ve zemin etüt çalışmalarının; ön ve/veya kesin proje üzerinden birim fiyat teklif almak suretiyle ihale edilecek işlerde ise, mümkün olan arazi ve zemin etüt çalışmalarının yapılmış olması zorunludur.
          b) Proje zorunluluğu; bina işlerinde uygulama projesi, diğer işlerin uygulama projesi yapılabilen kısımları için uygulama projesi, yapılamayan kısımları için kesin proje; doğal afetler nedeniyle uygulama projesi yapılması için yeterli süre bulunmayan işler ile ihale konusu işin özgün nitelikte ve karmaşık olması nedeniyle teknik ve malî özelliklerinin gerekli olan netlikte belirlenemediği durumlarda ise ön ve/veya kesin projenin hazırlanması ve yaklaşık maliyetin söz konusu projelere dayanılarak hesaplanması gerekir.
          c) Mahal listesi hazırlanması; ön, kesin veya uygulama projelerine dayalı olarak, işin bünyesindeki imalat kalemlerinin adını ve yapılacağı yerleri gösteren ve yaklaşık maliyetin hazırlanmasına esas teşkil eden mahal listeleri hazırlanır.
          ç) Metraj listelerinin hazırlanması; ihale konusu işe ait proje ve mahal listelerindeki ölçü ve tariflere göre işin bünyesine giren imalatların hangi kısımda ve ne miktarda yapılacağının belirlenmesi amacıyla; anahtar teslimi götürü bedel teklif almak suretiyle ihale edilecek işlerde iş kalemi ve/veya iş grubu, birim fiyat teklif almak suretiyle ihale edilecek işlerde ise iş kalemi şeklinde metraj listeleri düzenlenir.
          d) Birim fiyat ve imalat tariflerinin hazırlanması; Ön ve/veya kesin projeye dayalı olarak birim fiyat teklif almak suretiyle ihale edilecek işlerde, idareler, iş kaleminin adını, yapım şartlarını, ölçü yeri ve şeklini, birimini, birim fiyata dahil ve hariç unsurları ihtilafa meydan vermeyecek biçimde teknik olarak açıklayan birim fiyat tarifleri hazırlar.
          e) Anahtar teslimi götürü bedel işlerde; uygulama projeleri ve mahal listelerine dayalı olarak imalat iş kalemleri veya iş gruplarının teknik tarif ve özellikleri belirlenir.
          Yaklaşık maliyet hesabına esas fiyat ve rayiçlerin tespiti
          MADDE 10 – (1) İdarelerce, ihale konusu işin yaklaşık maliyetine ilişkin fiyat ve rayiçlerin tespitinde;
          a) İhaleyi yapan idarenin daha önce gerçekleştirdiği, ihale konusu işe benzer nitelikteki işlerin sözleşmelerinde ortaya çıkan fiyatlar,
          b) Kamu kurum ve kuruluşlarınca belirlenerek yayımlanmış birim fiyat ve rayiçler,
          c) İlgili meslek odaları, üniversiteler veya benzeri kuruluşlarca belirlenerek yayımlanmış fiyat ve rayiçler,
          ç) Yüklenici veya alt yüklenici olarak faaliyet gösteren, konusunda deneyimli kişi ve kuruluşlardan alınacak, ihale konusu işe benzer nitelikteki işlere ilişkin maliyetler,
          d) İdarenin piyasa araştırmasına dayalı rayiç ve fiyat tespitleri,
          esas alınır.
          (2) İdareler, yaklaşık maliyete ilişkin fiyat ve rayiçlerin tespitinde (a), (b), (c), (ç) ve (d) bentlerinde belirtilen fiyat ve rayiçlerin birini, birkaçını veya tamamını herhangi bir öncelik sırası olmaksızın kullanabilirler.
          (3) İşin bütünü, iş grubu, iş kalemi ve malzeme rayici bazında yapılacak piyasa araştırmasına dayalı fiyat tespitlerinde; iş, imalat ve/veya malzemenin yapımcılarından, üreticilerinden, ana bayilerinden, toptancılarından, yetkili satıcılarından ve satıcılarından fiyatlar veya proforma faturalar alınmak ve gerekli karşılaştırmalar yapılmak suretiyle uygun fiyatlar belirlenir. Tereddüt edilen fiyatların gerçek piyasa rayiçlerine uygun olup olmadığı hususu Ticaret ve/veya Sanayi Odalarından alınacak yazılı rayiçlerle netleştirilir.
          (4) Fiyat araştırması için yapılan çalışmalarda fiyat sorulacak kişi ve kuruluşlara yazılan yazıda fiyatı tespit edilecek iş grubu, iş kalemi veya malzemenin ayrıntılı özellikleri ve standardına yer verilir, fiyat istenecek kişi ve kuruluşlara aynı koşulları taşıyan yazılarla başvurulur ve fiyatlar Katma Değer Vergisi hariç istenir. İstenen özellikleri taşımayan fiyat bildirimleri ve proforma faturaları dikkate alınmaz.
          Yaklaşık maliyetin hesaplanması ve güncellenmesi
          MADDE 11 – (1) (Değişik:03/07/2009-27277 R.G./1 md.) İş kalemi ve/veya iş grubu şeklinde tespit edilen imalat miktarlarının, Yönetmeliğin 10 uncu maddesine göre belirlenen ve yüklenici karı ve genel gider ihtiva etmeyen fiyatlarla çarpımı sonucu bulunan tutar KDV hariç olarak hesaplanır ve bulunan bu tutara % 25 oranında yüklenici kar ve genel gider karşılığı eklenmek suretiyle yaklaşık maliyet tespit edilir.
          (2) (Değişik:03/07/2009-27277 R.G./1 md.) Yaklaşık maliyetin hesaplanmasına ilişkin hesap cetveli ve icmal tablosu hazırlayanlarca imzalanmak suretiyle ihale onay belgesine eklenir.
          (3) Yaklaşık maliyetin, hesaplandığı tarihten ihalenin ilk ilan veya davet tarihine kadar güncelliğini kaybettiği durumlarda yaklaşık maliyeti oluşturan unsurlar, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından aylık yayımlanan ilgili endeksler üzerinden güncellenir.

  Başa Dön

Biz Bu İşi Severek Yapıyoruz [ Metraj, Keşif, Yaklaşık Maliyet, Hakediş, Kesin hesap ] Yanlış hesap Bağdat'tan döner         hamza@suyayazankalem.com