1.1    ZEMİN TÜRLERİ >
Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Genel Teknik Şartnamesine göre zeminler başlıca 4 guruba ayrılmaktadır.
 1. Toprak Zeminler:
  • Yumuşak Toprak zeminler: Bel ya da kürekle kolayca kazılabilen gevşek toprak, bitkisel toprak, gevşek kum gibi zeminler bu guruptandır.
  • Sert Toprak zeminler: Kazma ucuyla biraz zorlanarak kazılabilen kumlu ya da gevşek kil, killi kum, taşlı toprak gibi zeminler de bu guruptandır.
 2. Küskülük Zeminler:
  • Yumuşak Küskülük zeminler: Küskü yada kazmanın sivri ucuyla kazılabilen sert kil, yumuşak marn, sıkışmış gravye, 100 dm3 e kadarki blok taşlar ve çamurlar bu guruptandır.
  • Sert Küskülük zeminler: Küskü, kama, tokmak ve kırıcı tabancayla kazılabilen çatlamış kaya yumuşak gravye şist taşlaşmış marn ve kil ile 100-400 dm3 e kadarki blok taşlar bu guruptandır.
 3. Kaya Zeminler:
  • Yumuşak Kaya zeminler: Küskü kırıcı tabanca ya da patlayıcı madde kullanılarak kazılan tabakalaşmış kalker şist gre alçıtaşı volkanik tüfler ve 400 dm3 ten büyük blok taşlar bu guruptandır.
  • Sert Kaya zeminler: Kırıcı tabanca ve patlayıcı madde kullanılarak sökülebilen sert gre, kesif kalker, andezit, trakit, bazalt tüfleri, mermer ve 400 dm3 ten büyük blok taşlar bu guruptandır.
  • Çok Sert Kaya Zeminler: Fazla miktarda patlayıcı madde kullanılarak ya da kesif kırıcı tabancayla atılabilen, sökülebilen granit, bazalt, porfir ve kuvarst gibi zeminlerle 400 dm3 ten büyük ve ayni cins blok taşlar bu guruptandır.
 4. Batak ve Balçık Zeminler: :
  • Su muhtevası ya da yeraltı su seviyesi yüksek genellikle yapışkan ve cıvık zeminler bu gurubu oluşturur